بهینه سازی سیستم های بسته

معرفی خدمات

برای اطمینان از اینکه سیستم های بسته به خوبی نگهداری می شوند و در کارایی مطلوب کار می کنند، ضروری است که شرایط آب درست در تمام زمان ها حفظ شود. این را می توان با استفاده از سیستمهای پیش تصفیه مناسب به دست آورد.

با تکنولوژی پیشرفته مواد شیمیایی سیستم های بسته پارس تابان شیمی ، امکان ارائه مزایای عملیاتی و بهبود عملکرد سیستم های بسته ، سیستم های گرمایشی کم فشار و دیگر مدارهای بسته که از آب به عنوان سیال انتقال حرارت  استفاده می کنند, وجود دارد.

معرفی محصولات

  • پایدار کننده سختی جهت جلوکیری از رسوب
  • پراکننده کننده جهت جلوگیری از ته نشینی
  • از بین برنده میکروب و باکتری و جلبک